Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Wie kan er een beroep op de regeling doen?
Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een regeling van de Nederlandse overheid. Bbz 2004 is valt onder de participatiewet.

Ondernemers die een beroep op de regeling kunnen doen zijn:

I. (pre) Starters met behoud van uitkering

 • Oriëntatiefase (2 maanden)
 • Voorbereidingsperiode (circa 8 maanden onder deskundige begeleiding)
 • Vervolgtraject (variabel, onder deskundige begeleiding)

Informeer bij uw gemeente.

II. (pre) Starters zonder uitkering (bijvoorbeeld vanuit een loondienstsituatie)

III. Gevestigde ondernemers

 • ondernemers in het MKB
 • vrije beroepsbeoefenaren
 • ondernemers in de agrarische sector

IV. Oudere zelfstandigen

Voor de actuele voorwaarden en bedragen van de regeling, klik hier.

Rechtsvormen
Welke ondernemers met hun rechtsvormen kunnen wel of geen beroep doen op de regeling:

 1. Eenmanszaak: Ja
 2. VOF = vennootschap onder firma: Ja, iedere vennoot is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de zakelijke schulden. De  andere vennoten moeten bij een lening mede ondertekenen.
 3. CV = commanditaire vennootschap: Ja, alleen beherend vennoot behoort tot de doelgroep.
 4. BV: Ja, mits de directeur/grootaandeelhouder (DGA) is  en de meerderheid  van de aandelen heeft (tenminste 51%).
 5. Maatschap (inbreng kapitaal, arbeid): Ja
 6. Maatschap (inbreng alleen arbeid): Ja, met uitzondering van aanvraag bedrijfskapitaal
 7. Coöperatieve vereniging WA Leden: Ja, echter alle leden zijn hoofdelijk aansprakelijk dus meetekenen, zie ook VOF.
 8. Coöperatieve vereniging UA en BA: Nee (UA = Uitgesloten Aansprakelijkheid en BA = Beperkte Aansprakelijkheid).
 9. NV: Nee

Bbz aanvragen
De regeling wordt door gemeenten uitgevoerd. Een aanvraag kan meestal bij de gemeente waar de ondernemer woont worden ingediend. Sommige gemeenten hebben deze taak aan een andere gemeente uitbesteed.

Gemeente beslist
De gemeente moet binnen 13 weken na indiening van de aanvraag beslissen of er recht op bijstand bestaat. Het college van de gemeente kan deze termijn als daar redenen voor zijn met ten hoogste 13 weken verlengen.

Nadat de Bbz aanvraag is ingediend, kan de gemeente in geval van financiële nood aan de ondernemer een voorschot voor levensonderhoud verstrekken.

Vervolgens: aanvraag naar een bedrijfsadviseur op het gebied van de regeling
Indien de aanvraag compleet is wordt deze aan een onafhankelijke bedrijfsadviseur ter beschikking gesteld. De adviseur maakt met de aanvrager een afspraak voor een gesprek van circa 3 uur.

De adviseur onderzoekt of het plan en/of de onderneming van de aanvrager levensvatbaar is. Er wordt gekeken naar het commerciële plan, financiële plan en uw ondernemerscapaciteiten. Vervolgens wordt stil gestaan bij het realiteitsgehalte.

De bedrijfsadviseur informeert de aanvrager per telefoon over zijn bevindingen en het advies dat hij gaat uitbrengen aan de gemeente. Vervolgens ontvangt de gemeente het adviesrapport. De gemeente kan  een kopie van het rapport aan de aanvrager geven.

De aanvrager behoeft geen kosten te betalen voor de aanvraag, het advies van de onafhankelijk adviseur en de beschikking van de gemeente.

Gemeente neemt de eindbeslissing
De gemeente neemt op basis van het rapport een beslissing. Als dit positief uitvalt komt de aanvrager in aanmerking voor een krediet en/of een periodieke uitkering voor levensonderhoud.

Er zal contact opgenomen worden om de afwerking en het ter beschikking stellen van het krediet verder af te stemmen met de aanvrager.

Gemeente wijst af: wat nu?
Meer dan de helft van de aanvragen van starters en gevestigde bedrijven worden door gemeenten afgewezen. Vraag altijd het rapport op zodat de afwijzingsgronden bekend worden en of er (dus) onjuistheden in dat rapport staan.

Het is aan te raden om eerst samen met een derde deskundige het rapport te bestuderen en na te gaan of er fouten in staan of dat er relevante informatie in ontbreekt.

Het uitgebrachte rapport is opgesteld op een bepaald moment. Omstandigheden kunnen zich in korte tijd wijzigen, waardoor de aannames op bezoekdatum van de onafhankelijk bedrijfsadviseur anders zijn komen te liggen.

Soms vraagt de gemeente vanwege objectiviteit aan een ander extern onafhankelijk bureau om een “second opinion”.

Niet eens met de afwijzing
Als men het niet eens is met de afwijzing, dan kan men:

 1. Bezwaarschrift indienen bij uw gemeente als beslissing negatief blijft dan
 2. In beroep gaan bij de rechtbank en als dat niet helpt
 3. In hoger beroep gaan

Andere opties:

 • Aanvragen van een uitkering voor levensonderhoud in het kader van bedrijfsbeëindiging.
 • De WSNP – regeling.
 • Bedrijf verkopen.
 • IOAZ – aanvraag indienen.
 • Schuldsanering (percentage van de uitstaande schuld aanbieden aan alle schuldeisers tegen finale kwijting).

Bezwaar BBZ / IOAZ

Bekijk hier

Waarom NTV

Wat biedt NTV?
Voor de gemeenten verzorgt NTV:

 • Opstellen van (levensvatbaarheids)rapportages op basis van de aanvragen Bbz en IOAZ
 • Controle op naleving Bbz en/of IOAZ voorwaarden van de ondernemer
 • Verzorgen van trainingen aan diegene binnen gemeenten die belast zijn met de uitvoering van Bbz en IOAZ.

pdf-icoon

Ondersteuning voor de ondernemer bij de aanvraag voor Bbz en IOAZ

 • Pre-scan: voldoet u aan alle voorwaarden van Bbz- of IOAZ-regeling?
 • Begeleiding bij de Bbz en IOAZ aanvraag. Wij voorkomen een afwijzing! Immers 50% van de aanvragen wordt afgewezen,
 • Begeleiding na de (de uitkomst van een) aanvraag Bbz en IOAZ (bezwaarschrift of klankbord bij exploitatie onderneming)
 • Spreekuurfaciliteit (gratis) voor die ondernemers die de mogelijkheden van Bbz en IOAZ nader uitgelegd willen hebben.

pdf-icoon

SPREEKUUR:

Elke laatste vrijdag van de maand: 11.00-13.00u of op afspraak (max. 1 uur).

mail ons voor planning

De rapportages van NTV voor de gemeenten op basis van de aanvragen Bbz en IOAZ kennen inhoudelijk een rode draad, welke toegespitst is op de wetgeving.

De adviezen aan de doelgroepen van NTV zijn onderbouwd, open, direct en transparant.

NTV beschouwt de Bbz en IOAZ-regeling als een van de mogelijkheden voor ondernemers om de onderneming weer structureel op het goede spoor te krijgen.

Meer weten?
Neem dan direct contact met ons op:

mail ons direct