Wat is de IOAZ-uitkering?

IOAZ staat voor ”Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen”.

De IOAZ is een werkloosheidsregeling speciaal voor oudere zelfstandigen (55 plussers) die gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen of te verkopen, omdat ze uit hun bedrijf een te laag inkomen kunnen halen. De in het bedrijf meewerkende partner kan ook een beroep doen op deze regeling.

De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Een IOAZ-uitkering is dus een (recht op een) uitkering op bijstandsniveau. De IOAZ-uitkering wordt na bedrijfsbeëindiging (uitschrijven uit het handelsregister bij de KvK) uitbetaald. Er is wel een bepaald bedrag aan eigen vermogen vrijgesteld

Op de datum van aanvraag mag het bedrijf nog niet zijn beëindigd of verkocht. De aanvraag verplicht niet om het bedrijf te beëindigen. Als men besluit het bedrijf niet binnen 18 maanden na aanvraag te beëindigen dan vervalt de aanvraag. Men dient de IOAZ-uitkering aan te vragen bij de gemeente van de woonplaats.

Wie en wanneer komt men in aanmerking?

In aanmerking kunnen komen:

 • zelfstandige zonder personeel (zzp-ers)
 • eenmanszaken
 • VOF (vennoten uitgezonderd de stille vennoten)
 • BV (directeur grootaandeelhouder met 50% of meer van de aandelen)
 • coöperatieve vennootschap WA (leden met wettelijke aansprakelijkheid)

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De inkomsten (dat is de winst) uit het bedrijf moeten, samen met eventuele andere inkomsten, de laatste drie jaar minder zijn geweest dan een bepaalde norm.
 • Voor de toekomst mag geen hoger inkomen dan een bepaalde norm, zie link….bruto worden verwacht. De gemeente dient dit te onderzoeken. Vaak vraagt de gemeente aan een onafhankelijk adviesbureaus om een IOAZ-onderzoek uit te voeren.
 • Bij de inkomsten tellen de inkomsten van de partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • Leeftijd tussen de 55 en AOW-leeftijd.
 • Ten minste tien jaar als zelfstandige gewerkt. Of ten minste drie jaar als zelfstandige gewerkt en daaraan voorafgaand zeven jaar in loondienst geweest
 • 225 uur of meer per jaar in het eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week. Als de partner ook meewerkte in het bedrijf moet men minimaal 875 uur per jaar en de partner minimaal 525 uur in het bedrijf hebben gewerkt.
 • Als men onvoldoende inkomen heeft om in het eigen levensonderhouder te kunnen voorzien, dan kan men in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. IOAZ is een uitkering op bijstandsniveau. Voordeel van IOAZ is dat een bepaald bedrag aan eigen vermogen is vrijgesteld.

De gemeente kijkt of men:

 • inkomsten uit arbeid heeft, zoals salaris, of
 • inkomsten die voortkomen uit salaris, zoals een WW-uitkering of een WAO-uitkering,
 • een partner met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen) heeft.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van de uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De IOAZ vult het inkomen aan tot het bijstandsniveau tot aan AOW-leeftijd.

Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen tot een bepaald bedrag niet mee. Onder eigen vermogen valt bijvoorbeeld een eigen huis.

Voor aanvullende pensioenvoorzieningen kan men een bepaald maximumbedrag buiten beschouwing laten.

Dit geld hoeft niet al in een pensioenvoorziening te zitten, maar mag ook op een spaarrekening staan of nog in het bedrijf zitten.

De hoogte van de IOAZ-uitkering is afhankelijk van de gezinssituatie en de leeftijd. Er wordt rekening gehouden met wie een woning wordt bewoont, de kosten van de huishouding deelt of op een andere manier voor elkaar zorgt. Vermogensmutaties die ontstaan na toekenning IOAZ-uitkering door de gemeente, denk aan een erfenis of een prijs winnen, hebben geen invloed op de hoogte van de IOAZ-uitkering. De IOAZ-uitkering kan om diverse redenen door de gemeente worden beëindigd of tijdelijk worden stopgezet. Denk hierbij aan de ex-ondernemer of zijn partner:

 • ze hervatten hun werkzaamheden in het eigen bedrijf
 • ze gaan in loondienst werken
 • ze ondergaan een vrijheidsstraf

Welke inkomsten worden verrekend met een IOAZ-uitkering

Gezinsinkomsten worden verrekend met de IOAZ-grondslag. Het gaat om inkomsten die voortkomen uit het werk van de “gewezen zelfstandige” en van zijn of haar partner. Denk hierbij aan:

 • inkomsten uit werk in loondienst
 • inkomsten uit andere uitkeringen zoals WW, WAO, WIA, WAMIL, WAJONG, IOAW
 • inkomsten uit een bedrijfspensioen of studiebeurs

Inkomsten die niet worden meegeteld zijn:

 • alimentatie
 • inkomsten uit onderhuur, verhuur of van een kostganger
 • inkomsten uit een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • kinderbijslag, kind gebonden budget, kinderopvangtoeslag
 • huurtoeslag
 • rente van spaargeld
 • heffingskortingen
 • alle overige inkomsten die niet uit of in verband met arbeid zijn ( denk aan een onverplicht pensioen)

Verplichtingen

De IOAZ-uitkering is een werkloosheidsuitkering. Als u een IOAZ-uitkering hebt, heeft men een aantal verplichtingen. Bijvoorbeeld:

 • zo snel mogelijk proberen weer werk te vinden (er geldt een sollicitatieplicht);
 • aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op de opleiding en werkervaring;
 • wijzigingen in de persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op de uitkering doorgeven aan de gemeente.

De verplichtingen van de IOAZ gelden ook voor de partner als deze jonger dan de AOW-leeftijd is.

Als men de verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen en een maatregel opleggen. Men moet het teveel ontvangen geld terugbetalen en ook is het mogelijk dat men een maand of langer een lagere uitkering krijgt.

Gevraagde gegevens door de gemeente bij een IOAZ-aanvraag

 • kopie legitimatiebewijs, ook eventueel van de partner
 • bewijs burger servicenummer, ook eventueel van de partner
 • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • bewijzen van inkomen, ook eventueel van de partner
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • bewijzen van het arbeidsverleden
 • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen
 • eventueel een echtscheidingsvonnis
 • jaarrekeningen (balans + verlies en winstrekening) van de afgelopen 3 jaar
 • inkomstenbelastingaangiftes van de afgelopen 3 jaar
 • bezittingen- en schuldenoverzicht zoals zakelijk als privé
 • overige inkomensgegevens, ook eventueel van de partner

Bezwaar

Bezwaar dient men schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van het besluit in te dienen. Daar is geen advocaat voor nodig (mag wel). Tegen de uitkomst van het bezwaar, kan binnen zes weken bij de rechtbank in beroep gegaan worden. Daar is ook geen advocaat voor nodig (mag wel). Tegen de beslissing van de rechtbank kan men weer in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep zie: www.rijksoverheid.nl

Actuele bedragen IOAZ

Voor actuele bedragen IOAZ klik hier.

Bezwaar BBZ / IOAZ

Bekijk hier

Waarom NTV

Wat biedt NTV?

Voor de gemeenten verzorgt NTV:

 • Opstellen van rapportages op basis van de aanvragen BBZ en IOAZ
 • Controle op naleving BBZ / IOAZ voorwaarden van de ondernemer
 • Verzorgen van trainingen aan diegene binnen gemeenten die belast zijn met de uitvoering van BBZ en IOAZ.
 • Spreekuurfaciliteit voor die ondernemers die de mogelijkheden van BBZ en IOAZ nader uitgelegd willen hebben.
 • Ondersteuning voor de ondernemer bij de aanvraag voor BBZ en IOAZ
 • Begeleiding na de (de uitkomst van een) aanvraag BBZ en IOAZ (bezwaarschrift of klankbord bij exploitatie onderneming)

De rapportages van NTV voor de gemeenten op basis van de aanvragen BBZ en IOAZ kennen inhoudelijk een rode draad, welke toegespitst is op de wetgeving.

De adviezen aan de doelgroepen van NTV zijn onderbouwd, open, direct en transparant.

NTV beschouwt de BBZ / IOAZ als een van de mogelijkheden voor ondernemers om de onderneming weer structureel op het goede spoor te krijgen.

Meer weten?
pdf-icoon
Neem dan direct contact met ons op:

mail ons direct